ICE STUDIO | Uvjeti korištenja usluga i proizvoda - ICE STUDIO
15400
page-template-default,page,page-id-15400,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive
 

Uvjeti korištenja usluga i proizvoda

Opći uvjeti poslovanja društva ICE STUDIO d.o.o. za dizajn i usluge, Huzjanova 8, 10000 Zagreb upisanog u Registar TS u Zagrebu pod brojem 080683920, OIB: 14669802115

Članak 1. Područje djelovanja

(1) Ovi Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve naručene proizvode i usluge koje pruža tvrtka ICE STUDIO d.o.o. (u daljnjem tekstu Izvršitelj) ukoliko ne postoji posebni pismeni prodajni Ugovor  potvrđen od strane Naručitelja i Izvršitelja (pismo, fax, elektronička pošta ili ostala sredstva elektroničkih komunikacija).

(2) Ponude Izvršitelja su obvezujuće samo ukoliko je Naručitelj pismenim putem naručio usluge Izvršitelja (potpisana narudžbenica s pečatom Naručitelja ili zadani nalog putem elektroničkih sredstava komunikacija). Sve promjene moraju biti potvrđene pismenim putem ili elektroničkim sredstvima komunikacija od strane Naručitelja i Izvršitelja.

(3) Termin “Narudžba” se u ovim Općim uvjetima poslovanja odnosi na:

– svaki radni zadatak sukladno opsegu usluga koje pruža Izvršitelj,

– svaki proizvod kojeg  je Izvršitelj u mogućnosti isporučiti.

(4) Slanjem narudžbe Izvršitelju, Naručitelj prihvaća sve točke iz ovih  Općih uvjeta poslovanja osim ako nije drugačije dogovoreno (pismenim putem).

Članak 2. Obveze i prava Izvršitelja

 (1) Izvršitelj se obvezuje da će sve naručene poslove obaviti savjesno, profesionalno i uz pridržavanje zadanih rokova. U slučaju nemogućnosti ispunjenja rokova Izvršitelj je dužan obavijestiti Naručitelja.

(2) Izvršitelj se obvezuje da će Naručitelju usluge pružiti sve potrebne informacije vezane uz zatraženu uslugu, te da će ga upoznati sa svim prednostima i nedostacima uporabljene tehnologije, načina izrade određenih grafičkih elemenata i ostalih mogućih problema koji se mogu pojaviti.

(3) Izvršitelj je dužan u dogovorenom roku osmisliti i izraditi cjelokupni dizajn, te ga prezentirati Naručitelju usluge. Ukoliko Naručitelj nije u potpunosti zadovoljan Izvršitelj se obvezuje napraviti sve potrebne preinake, a sve u sklopu prvotno dogovorene cijene.

(4) Obveza Izvršitelja je da štiti poslovnu tajnu Naručitelja kao i njegove podatke te ih nema pravo stavljati na raspolaganje trećima.

(5) Izvršitelj će o svom trošku preuzeti pripremljeni materijal u dogovorenom roku (na području grada Zagreba), osim ako nije drugačije dogovoreno. Za ostala područja Hrvatske i inozemstvo Izvršitelj i Naručitelj se moraju posebno dogovoriti.

(6) Izvršitelj ne preuzima odgovornost za kvalitetu dostavljenih slika i nije dužan ispravljati pravopisne, gramatičke i ostale pogreške, koje su nastale greškom Naručitelja.

(7) Izvršitelj će čuvati radne i finalne dokumente jednu godinu nakon proizvodnje djela.

(8) Izvršitelj ima pravo angažirati suradnika ili koautora za izvođenje uže specijaliziranih poslova.

(9) Izvršitelj ima pravo na informaciju o opsegu korištenja njegovog djela. Izvršitelj ima pravo potpisivati svoje djelo i na druge se načine identificirati kao autor.

(10) Izvršitelj nije odgovoran za pogreške u proizvedenom djelu niti za kvalitetu proizvodnje.

(11) Izvršitelj zadržava pravo odbiti Naručitelja ukoliko se radi o tvrtki ili obrtu koji je u likvidaciji ili stečaju.

Članak 3. Obveze i prava Naručitelja

(1) Naručitelj se obvezuje pripremiti sve potrebne podatke i materijale neophodne za izvršenje zatražene usluge, u dogovorenom roku ili o eventualnom novom roku pravodobno pismeno obavijestiti Izvršitelja. Ukoliko Naručitelj kasni s predajom istih, Izvršitelj ne mora poštovati prethodno dogovoreni termin završetka posla.

(2) Ako Naručitelj prepusti dokumente (fotografije, tekst, itd.) Izvršitelju , Izvršitelj koristi iste pod pretpostavkom da je naručitelj ovlašten za njihovu uporabu i da pri preradi i korištenju nisu povrijeđena prava trećeg. Naručitelj garantira Izvršitelju za svaku vrstu protupravnog korištenja iznos u dvostrukoj visini od onog predviđenog za korištenje ukoliko je protupravno korištenje prouzrokovano naručiteljem ili ga je on omogućio.

(3) Obveza Naručitelja je da prije dostavljanja tekstova i slikovnog materijala izvrši provjeru istih, jer Izvršitelj ne preuzima odgovornost za pravopisne, gramatičke i ostale pogreške, kao ni za kvalitetu dostavljenih slika.

(4) Sav materijal koji se može prenijeti elektronskim putem (e-mail, ftp ili sl.) Naručitelj treba dostaviti na taj način.

(5) Naručitelj je obavezan brinuti se da djelo Izvršitelja bude korišteno prema odredbama ugovora tj. narudžbe samo za predviđeni cilj i u dogovorenom opsegu.

(6) Naručitelj nema prava na korištenje autorskog djela dok nije podmirio sva plaćanja ugovorena sa Izvršiteljem.

(7) Naručitelj je dužan imenovati osobu ili osobe koje su ovlaštene davati upute dizajneru u ime naručitelja.

(8) Naručitelj je dužan izvijestiti dizajnera ukoliko na ponuđenom projektu već surađuje s drugim dizajnerom.

(9) Naručitelj nema pravo na ‘otvorene datoteke’, ukoliko nije drugačije ugovoreno.

(10) Naručitelj ima pravo ukazati na nedostatke i zahtjevati njihovo ispravljanje u razumnom roku.

Članak 4. Pružanje informacija Naručitelju

(1) Izvršitelj može vršiti savjetničku djelatnost i kreativne usluge pri razvoju koncepata ili strategija prema Naručitelju koje ne spadaju u područje neke dizajnerske usluge, već su sastavni dio ukupne ponude/ugovora i smatraju se dodatnom uslugom. Honorar za savjetničku djelatnost (dizajn konzalting) plaća se prema utrošenom vremenu.

(2) Termin “informacije” odnosi se na bilokoje informacije, u bilo kojem obliku, uključivo i informacije pružene ili razmijenjene u obliku dokumenata, razgovora, elektroničkom obliku, usluga razmjene trenutačnih poruka (instant messaging service), informacije koje su sadržane u fizičkim dijelovima, modelima, metodologiji, ili drugom mjerljivom formatu, programskoj podršci, ili materijalnim uzorcima, koje se na bilo koji način odnose na projekt a koje su izložene od strane Izvršitelja koji ih pruža Naručitelju.

(3) Karakteristični slučajevi savjetodavnih usluga Izvršitelja su:
– Stručno dizajn savjetovanje: obično počinje kao brifing, prikupljanje informacija i istraživanje i nastavlja se kroz obradu i analize. Rezultat je izvješće, dokumentacija i koncept.

– Savjetovanje koje prati razvoj: izvodi Izvršitelj u toku jednog razvojnog zadatka, a odnosi se na npr. pripremu produkcije, patent, zaštitu uzorka, marketing, reklamu, podučavanje, prezentaciju, kontrolu, redukciju troškova putem optimiziranja proizvoda itd.

– Interdisciplinarni timski rad: kreativne usluge Izvršitelja prilikom rada unutar projektnog tima, kod workshop-ova, brainstorming-a itd. koje vode ka pronalaženju ideja i razvoju koncepata ili strategija kao i kod procesa razvoja proizvoda i inovacija (management projekta).

Članak 5. Plaćanje

(1) Naručitelj se obvezuje uplatiti ugovoreni iznos za izvršene usluge u roku od 7 dana od ispostavljanja fakture, tj. prema dogovoru između Naručitelja i Izvršitelja. Uplata za izvršene usluge slijedi isključivo na žiro račun Izvršitelja.

(2) U slučaju kašnjenja uplate po fakturi Izvršitelj je slobodan zaračunati zakonske zatezne kamate.

(3) U slučaju ozbiljnog kršenja uvjeta plaćanja po fakturi., a nakon slanja opomena Naručitelj je slobodan poslužiti se ostalim mjerama u svrhu utjerivanja duga (nadležne institucije, sudski postupak, mediji – Internet, tisak, …).

(4) Ukoliko Naručitelj usluge odustane od ugovorenog projekta u toku njegove izrade, dužan je podmiriti sve troškove nastale izradom projekta do tog trenutka, za što će mu biti ispostavljen račun s PDV-om. (5) Izvršitelj ima pravo na naknadu putnih troškova i dnevnica kada, radi ostvarenja ugovorenog zadatka, u interesu korisnika izbiva iz mjesta stalnog prebivališta. Za sve posebne troškove vezane za izradu i prezentaciju djela industrijskog dizajna kao što su uključivanje drugih stručnjaka u timski rad vode se evidencija koja služi za naknadni obračun.

(5) Prihvaćanjem dizajna Naručitelj usluge dužan je podmiriti prvi dio računa (iznos po dogovoru izmedu Izvršitelja i Naručitelja) za što će mu Izvršitelj ispostaviti račun. O eventualnoj odgodi plaćanja odlučuje isključivo Izvršitelj.

(6) Ukoliko Naručitelj usluge prvi put otvara domenu i udomljuje web stranicu kod Izvršitelja, dužan je podmiriti trošak navedenih usluga u zakonskom roku. Ako Naručitelj produžuje uslugu zakupa domene i prostora kod Izvršitelja, dužan je podmiriti trošak navedenih usluga najkasnije do datuma kad te usluge ističu, o čemu će dobiti pisanu obavijest barem 7 (sedam) dana prije isteka roka.

(7) Naručitelj u trenutku izvršenja narudžbe izjavljuje da je upoznat s tim da narudžba uključuje obvezu plaćanja (čl. 138, st. 36, NN 41/14).Članak 6. Naknada za korištenje djela produkt dizajna (1) Ukoliko Naručitelj želi steći prava korištenje za djela produkt dizajna koji su i vlasništvu Izvršitelja potrebno je definirati uvjete suradnje posebnim Ugovorom. Naknada za korištenje isplaćuje se kad nastupa industrijska proizvodnja dizajniranog proizvoda i to tako da se na iznos za dizajn projekta dodaje naknada za korištenje. Postoje dvije vrste naknade za korištenje industrijskog dizajna: — Tantijemska naknada — Jednokratna naknada za korištenje autorskog djela  Korištenje se isplaćuje za industrijsku proizvodnju dizajnerskog rješenja. Korištenje za djelo industrijskog dizajna može biti ugovoreno na dva načina: isplatom autorske naknade putem tantijema ili jednokratnom naknadom za korištenje djela dizajna.

Članak 7. Prava intelektualnog vlasništva

(1) Izvršitelj je vlasnik domene http://ice-studio.hr i svih povezanih poddomena, podirektorija te korisničkih stranica na koje ima sva prava intelektualnog vlasništva. Ukoliko Izvršitelj putem korisničkog web sučelja svojih web stranica ili putem sredstava elektroničke komunikacije omogući Naručitelju pristup informacijama, Naručitelj je suglasan da će sve dobivene informacije tretirati poslovnom tajnom.

(2) Ukoliko Izvršitelj dopusti Naručitelju pregled sadržaja web stranica ili pregled materijala isto se ne može tumačiti kao davanje bilo kakve licencije na bilo koji patent, izum, industrijski dizajn, autorska prava, ili bilo koje drugo pravo intelektualnog vlasništva koje je u vlasništvu Izvršitelja, kako sad, tako i u budućnosti.

Članak 8. Obeštećenje

(1) Ako naručitelj ne prihvati prezentirani idejni projekt, obeštećenje iznosi punu cijenu idejnog projekta bez naknade za korištenje. Za rubrike u ponudi gdje nije posebno izražena cijena idejnog projekta ili ako je je projekt usmeno dogovoren obeštećenje iznosi 70% pojedine cijene dizajna prema Izvršiteljevom važećem cjeniku (dostupan isključivo na pismeni upit), bez naknade za korištenje.

(2) Ako naručitelj otkaže narudžbu u fazi izrade izvedbenog projekta (nakon prihvaćanja idejnog projekta), obeštećenje iznosi punu cijenu dizajna za dovršeni dio projekta (uključujući dotad stvorene troškove dodatnih usluga), bez naknade za korištenje.


Članak 9. Bez ekskluzivnosti i partnerstva

(1) Naručitelj je upoznat da se narudžbom usluga i/ili proizvoda ne stvara ekskluzivan odnos između njega i Izvršitelja. Izvršitelj je slobodan nuditi i pružati usluge dizajna trećim stranama.

(2) Naručitelj je upoznat da se narudžba usluga i/ili proizvoda ne može tumačiti kao partnerstvo ili zajedničko ulaganje.

Članak 10. Izmjene, ispravci i prilagodbe

(1) Izvršiteljev dizajnerski projekt se ne smije mijenjati, ispravljati niti prilagođavati bez njegovog pristanka te je za sve intervencije potrebno pribaviti Izvršiteljevo dopuštenje u pisanom obliku. Izvršitelj pri tome zadržava pravo pregledati i odobriti takvo izmijenjeno djelo te naplatiti naknadu za korištenje.

Članak 11. Reklamacije

 (1) Naručitelj je dužan pregledati napravljeno nakon izvršenja usluge i najkasnije u roku od 7 dana reklamirati eventualne nedostatke. Sve reklamacije nakon ovog roka se neće uvažiti, a ispravke će se naplatiti prema važećem cjeniku.

(2) Izvršitelj se obvezuje ispraviti sve eventualne pogreške ako su iste reklamirane u zadanom roku i ako su opravdane (dokazi i sl.).

Članak 12. Ograničenje odgovornosti  (1)Maksimalna odgovornost Izvršitelja s bilo kojeg osnova limitirana je na maksimalno 2.000,00 kn bez poreza. Izvršitelj neće odgovarati naručitelju za izmaklu korist ili izgubljenu dobit, gubitak ili oštećenje podataka ili neizravne, posebne ili posljedične troškove ili štetu.  

Članak 13. Ostalo

(1) Svi napravljeni materijali su u potpunom vlasništvu Izvršitelja, koji na iste ima sva prava intelektualnog vlasništva.

(2) Ukoliko Naručitelj želi raspolagati s radnim materijalom, tada se to treba dodatno specificirati u posebnom Ugovoru i naplatiti korištenje. U slučaju kao što je npr. vizualni identitet i slično, Izvršitelj treba omogučiti Naručitelju korištenje materijala vizualnog identiteta (logo/znak za aplikacije).

(3) Izvršitelj ima pravo navesti ime Naručitelja u svojim referencama.

(4) Prihvaćanjem ponude Naručitelj je suglasan i pristaje na Uvjete suradnje u okviru izrade i održavanja web stranice

(5) Prihvaćanjem ponude Naručitelj je suglasan i pristaje na Uvjete korištenja web hosting usluga

(6) Odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja primjenjuju se kako na zaposlenike Naručitelja tako i na suradnike Naručitelja.

(7) Strane će pokušati riješiti sve sporove, koji proizlaze iz međusobnog poslovanja ili su u vezi s tim poslovanjem, prije svega sporazumno. Za rješavanje sporova, koje strane ne mogu međusobno same riješiti ili ne žele prihvatiti nagodbu, nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.


Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?