ICE STUDIO | Uvjeti korištenja web hosting usluga - ICE STUDIO
8323
page-template-default,page,page-id-8323,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive
 

Uvjeti korištenja web hosting usluga

Uvjeti korištenja

Ugovor o pružanju web hosting usluga


1. Predmet

1.1. Davatelj usluga se obvezuje Korisniku pružiti izabrani paket usluga.

1.2. Karakteristike izabranog paketa usluga navedene u pojedinačnoj Ponudi hosting usluga smatraju se sastavnim dijelom ovog ugovora.

1.3. Na zahtjev Korisnika Davatelj usluga može Korisniku pružiti i dodatne usluge iz svoje ponude, bez potrebe za aneksom. Sve odredbe iz ugovora vrijedit će i za dodatno pružene usluge.

2. Cijene

2.1. Cjene usluga koje Davatelj usluga pruža u ovoj ponudi smatraju se sastavnim dijelom ovog ugovora.

2.2. Davatelj usluga će za pružanje usluga Korisniku poslati ponudu za avansno plaćanje. Izuzetak je račun za eventualno prekoračenje po potrošnji resursa iz paketa koji može biti poslan naknadno.

2.3. Korisnik se obvezuje namiriti iznos s računa u roku dospijeća.

2.4. U slučaju da račun nije namiren do dospijeća, Davatelj usluga će odrediti drugi rok i obavijestiti Korisnika. Ukoliko račun nije namiren ni nakon drugog roka, Davatelj usluga će odrediti treći rok i obavijestiti Korisnika, te privremeno prekinuti pružanje usluga do namire računa. Ako račun nije namiren ni nakon trećeg roka, Davatelj usluga ima pravo otkazati ugovor odmah i bez ikakve daljnje obavijesti.

3. Opće odredbe

3.1. Davatelj usluga ima pravo odbiti zahtjev za pružanjem usluga:

a) ako postoji osnovana sumnja da su podaci o identitetu odnosno pravnoj sposobnosti Korisnika, nedostacima u ovlaštenju ili pravu na zastupanje, netočni ili neistiniti,

b) ako postoji osnovana sumnja da Korisnik namjerava zlorabiti usluge, ili omogućiti trećoj strani zlouporabu usluga,

c) u ostalim slučajevima utvrđenim ovim ugovorom.

3.2. Davatelj usluga ima pravo distribuirati Korisniku informativne poruke elektroničkom poštom ili pisanim putem, o svojim i uslugama svojih partnera i informacijama vezanima za korištenje usluga.

3.3. Korisnik je dužan elektroničkom poštom ili pisanim putem obavijestiti Davatelja usluga o bilo kakvoj promjeni osobnih/kontakt podataka najkasnije u roku od 7 dana od nastanka promjene, u protivnom smatrat će se da je dostava valjano izvršena na temelju postojećih podataka.

3.4. Davatelj usluga se obvezuje da će usluge pružati s pažnjom dobrog gospodarstvenika, profesionalno i najbolje što može.

3.5. Davatelj usluga smije nadgledati Korisnikove podatke na poslužiteljima ili pristup Korisnikovim podacima preko mreže, za potrebe tehničke podrške, antivirusnog i antispam skeniranja, sprječavanja hakerskih napada, izrade sigurnosne kopije, utvrđivanja eventualnog kršenja ugovora, i ostalih potreba nužnih za izvršenje ugovora.

3.6. Davatelj usluga ne jamči sigurnost podacima koji se prenose preko interneta. Korisnik može za potrebe sigurnijeg prijenosa koristiti uslugu sa šifriranjem podataka.

3.7. S obzirom da poduzete mjere zaštite, Davatelj usluga Korisniku ne daje nikakvo jamstvo, izričito ili natuknuto, da je kao rezultat ovih mjera mogućnost pojave problema u cijelosti uklonjena.

3.8. Definicija Internet prometa “bandwitha” u nekim paketima ICE STUDIO D.O.O. d.o.o. ograničava količinu resursa koje pojedini Korisnik može iskoristiti. U skladu sa Uvjetima korištenja ICE STUDIO d.o.o. nudi točno određene količine prometa po serveru (bandwitha), broja email adresa ili FTP korisničkih računa.

3.9. Korisnik izjavljuje da će prijave vezane uz probleme sahosting uslugom prijavljivati isključivo pismenim putem putem elektroničke pošte na adresu: info@ice-studio.hr, ukoliko je prijava izvršena neki drugim načinom smatrat će se navažećom.

3.10. Korisnik izjavljuje da je suglasan sa sljedećim pravilima:

a) Korisnik ima isključivo pravo koristiti registriranu domenu kojoj je vlasnik, organizirati je te oblikovati i kontrolirati njen sadržaj te je odgovoran za isti,

b) ukoliko je imenom domene prekršio ili poticao kršenje autorskih prava i srodnih prava, patenata, žigova da će hosting usluga na zahtjev nadležnog sudskog ili upravnog tijela biti onemogućena bez ikakve najave i naknade Korisniku,

e) naziv domene Korisnik neće koristiti za lažno predstavljanje ni prisvajanje identiteta trećih osoba, biti jednak zaštićenom nazivu ili znaku na čije korištenje nema pravo,

f) ako Korisnik svoju registriranu domene prestane koristiti prije isteka razdoblja hosting usluge, uplaćena naknada za hosting usluge ne vraća se.

3.11. Davatelj usluga ima pravo promijeniti karakteristike usluga, cijene usluga, i uvjete pružanja usluga, uz uvjet da obavijesti Korisnika najmanje 14 dana unaprijed. U slučaju da je Korisniku promjena neprihvatljiva ima pravo otkazati ugovor, bez otkaznog roka, sve do dana stupanja na snagu. U slučaju otkaza ugovora od strane Korisnika, Davatelj usluga će vratiti Korisniku svaki primljeni iznos od Korisnika za period nakon stupanja promjena na snagu. Najavljene promjene stupit će na snagu na dan namjere, bez potrebe za aneksom.

3.12. Ako bilo koja ugovorna strana prekrši bilo koju odredbu ugovora, i nakon primljene obavijesti o kršenju od druge ugovorne strane odbije prihvatiti ugovorenu odredbu u roku od 3 dana, ugovor smije biti otkazan odmah i bez ikakve daljnje obavijesti. U slučaju otkaza ugovora zbog kršenja ugovora od strane Davatelja usluga, Davatelj usluga će vratiti Korisniku svaki primljeni iznos od Korisnika za period nakon otkaza ugovora.

3.13. Davatelj usluga neće biti odgovoran Korisniku za bilo kakvu štetu u slučaju:

a) kvara u hardverskoj ili softverskoj komponenti,

b) radova na održavanju hardverskih i softverskih komponenti,

c) hakerskog napada na hardversku ili softversku komponentu,

d) greške Korisnika, ili kršenja ugovora od strane Korisnika,

e) problema kod dobavljača usluga Davatelju usluga,

f) problema izvan nadležnosti Davatelja usluga,

g) utjecaja više sile.

3.14. Davatelj usluga nije Ovlašteni Registrar domena. Korisnik je u cijelosti odgovoran za registraciju i produženje domena koje su u njegovom vlasništu a koje smješta na hostig Davatelja usluge.

3.15. Sveukupna odgovornost Davatelja usluga za bilo kakvu štetu Korisniku, koja je nastala krivicom Davatelja usluga, neće prelaziti iznos namira koje je Davatelj usluga primio od Korisnika u zadnjih 6 mjeseci.

4. Posebne odredbe za Davatelja usluga

4.1. Održavanje hardverskih i softverskih komponenti radit će se između 22:00 i 06:00 sati po hrvatskom vremenu, osim u izvanrednim situacijama kada za to postoji opravdani razlog.

4.2. U slučaju planiranog prekida rada neke hardverske ili softverske komponente duže od 180 minuta, Davatelj usluga će obavijestiti Korisnika najmanje 1 dana unaprijed.

4.3. Davatelj usluga se obvezuje da će FTP i SQL servisi (u daljnjem tekstu: Servisi) biti raspoloživi najmanje 99 % vremena kroz jedan kalendarski mjesec.

4.5. Prekid u raspoloživosti Servisa do kojeg je došlo zbog slijedećih razloga neće se uračunati kod izračuna raspoloživosti:

a) radovi na održavanju hardverskih i softverskih komponenti,

b) hakerski napad na hardversku ili softversku komponentu,

c) greška Korisnika, ili kršenje ugovora od strane Korisnika,

d) problem kod dobavljača usluga Davatelju usluga,

e) problem izvan nadležnosti Davatelja usluga,

f) utjecaj više sile.

4.6. Davatelj usluge može odobriti trajanje testnog perioda kako bi Korisnik imao uvid u tehničke karakteristike hosting usluge.

5. Posebne odredbe za Korisnika

5.1. Korisnik se obvezuje da će poduzeti odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite od neovlaštenog odavanja i korištenja pristupnih podataka, poput korisničkog imena i lozinke, koje je dobio od Davatelja usluga.

5.2. Korisnik se obavezuje da svi elektronički dokumenti koji su pohranjeni na serveru i mogu se preuzimati, moraju biti dostupni za preuzimanje putem web stranica i moraju biti direktno povezani uz generalni sadržaj web stranice.

5.3. Korisnik je suglasan da Davatelj usluga ima pravo privremeno ograničiti ili uskratiti pristup uslugama ako utvrdi da ih je Korisnik koristio u slijedeće svrhe te je Korisnik suglasan da usluge neće koristiti kako bi:

a) prekršio ili poticao kršenje autorskih prava i srodnih prava, patenata, žigova,

b) distribuirao ili poticao distribuciju ilegalnih kopija softvera, softvera koji može uzrokovati štetu, ilegalnih pornografskih sadržaja, neželjenih email poruka,

c) širio ili pokušao širiti prijeteće, nasilničke, diskriminirajuće, rasističke, klevetničke, maltretirajuće sadržaje,

d) se spajao na P2P ili IRC servise,

e) bez izričitog dopuštenja vlasnika podataka i računalnog ili mrežnog sustava ispitivao ranjivost sustava, zaobišao sigurnosne mjere, krivotvorio dokaze o izvornosti prometa, nadzirao, mijenjao ili brisao podatke, ili preopteretio računalni ili mrežni sustav,

f) nanio ili pokušao nanijeti štetu Davatelju usluga ili trećoj strani,

g) pružao besplatni web hosting i/ili besplatni email hostinga trećim osobama,

h) zlonamjerno onemogućavao ugodan rad ostalim korisnicima servera,

i) počinio ili pokušao počiniti zakonski prekršaj.

5.4. Korisnik će biti odgovoran za svu štetu koja bi mogla nastati Davatelju usluga ili trećoj strani uslijed kršenja bilo kojeg dijela točke 5.3.

6. Trajanje i raskid ugovora

6.1. Ugovor je sklopljen na određeno vrijeme naznačeno u ponudi i stupa na snagu s datumom potpisivanja obje ugovorne strane tj. u trenutku kada se na transakcijskom računu Davatelja usluge evidentira Korisnikova uplata ukupnog iznosa ponude u kunama s PDV-om.

6.2. Bilo koja ugovorna strana može otkazati ugovor slanjem pisane obavijesti (e-mail ili preporučeno pismo) drugoj ugovornoj strani, uz uvjet da to učini najmanje 7 dana unaprijed. U slučaju otkaza ugovora od strane Davatelja usluga, Davatelj usluga će vratiti Korisniku svaki primljeni iznos od Korisnika za period nakon otkaza ugovora.

6.3 U slučaju da je od stupanja ugovora na snagu prošlo manje od 30 dana, ugovorne strane mogu raskinuti ugovor bez otkaznog roka. Uz uvjet da nije prekršio ugovor, Korisnik u tom slučaju ima pravo na povrat uplaćenih sredstava srazmjerno broju dana korištenja usluge.

6.4. Ovaj Ugovor Korisnik može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da bi Korisnik ostvario pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora dužan je obavijestiti Davatelja usluge o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom. Davatelj usluga će u tom slučaju bez odgađanja, dostaviti Korisniku potvrdu o primitku izjave o raskidu sukladno Zakona o zaštiti potrošača (Narovne novine br. 41/14). ( Primjer “Obrazca za jednostrani raskid Ugovora” u Prilogu 1.)

7. Prigovor

7.1. Korisnik ima pravo na pisani prigovor putem e-maila. Davatelj usluge se obavezuje da će odgovoriti na prigovor promptno ili najkasnije u roku od 15 dana od primitka prigovora. Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narovne novine br. 41/14) Korisnik svoj prigovor može dostaviti na e-mail adresu: info@ice-studio.hr .

8.Nadležnost

7.1. Na odnose između ugovornih strana koji nisu uređeni ovim ugovorom, primjenjuju se važeći propisi Republike Hrvatske.

7.2. Eventualne sporove u vezi ugovora ugovorne strane će pokušati riješiti dogovorom, u protivnom je nadležan sud u Zagrebu.

9. Završne odredbe

8.1. Ugovor čini cjelokupni sporazum između ugovornih strana. Sve izjave, uvjerenja, obećanja i uvjeti koji nisu istaknuti u ugovoru neće biti shvaćeni da na bilo koji način osporavaju, mijenjaju ili utječu na odredbe ugovora.

8.2. Ugovor zamjenjuje sve dosadašnje usmene, elektroničke ili pisane dogovore između ugovornih strana.

8.3. Korisnik potvrđuje da ga je Davatelj usluga prije potpisivanja ugovora opskrbio svim korisnim informacijama vezanim za usluge koje pruža.

8.4. Ugovorne strane potvrđuju da su prije potpisivanja ugovora imale mogućnost savjetovanja s pravnim savjetnikom, i da je svaka odredba ugovora čitljiva i jasna.

 

 

______________________________________

 

 

Prilog 1. Primjer obrasca za jednostrani raskid Ugovora

OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU

Ime i prezime, adresa, broj telefona, telefaksa ili adresa elektroničke pošte potrošača:

_______________________________________________________________________

2. Prima:

ICE STUDIO d.o.o.

Huzjanova 8, 10090 zagreb

e-mail: info@ice-studio.hr

3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da:

jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe__________________________, primljene dana ____________.

Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru):

______________

Datum:______________

______________________________________

PAKET: HOSTING “MINI” LINUX

 • SSD prostor: 500 MB
 • RAID SSD diskovi : DA
 • Bandwidth: 10 GB
 • Broj domena:1
 • Email adrese: NEOGRANIČENO
 • MySQL: DA
 • PHP 5.x – 7.x: DA
 • Webmail pristup: DA
 • Antivirus/AntiSPAM: DA
 • cPanel: DA
 • CloudLinux OS:DA

 

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?